Kallelse bolagsstämma Wellnox Health AB (publ) 2022-10-19

Aktieägarna i Wellnox Health AB (publ), org.nr. 556961-4489, kallas härmed till bolagsstämma den 19 oktober 2022 kl. 13:00. Stämman hålls genom poströstning.

Styrelsen i Wellnox Health AB har beslutat att röstning vid ordinarie bolagsstämma skall ske genom poströstning alternativt med e-post via ett svarsformulär som skall undertecknas av behörig aktieägare och vara Wellnox Health AB (publ) tillhanda senast 2022-10-12.

För att poströsten skall vara giltig måste aktieägaren vara registrerad i Wellnox Health AB:s (publ) aktiebok (www.eaktiebok.se) 2022-10-12.

Samtliga handlingar kan laddas ner nedan.

Norrköping september 2022
Wellnox Health AB (publ)
Styrelsen